Hallo laat ik me mij aan u voorstellen, 

Ik ben John Lemmen 


Ik ben eigenlijk altijd wel verbonden geweest met het sprookjespark.

Het begon vanaf mijn geboorte al, een Anton Pieck geboortekaartje werd verstuurd.
Het klinkt al als een sprookje

Maar laat ik nu echt gaan beginnen het begon als volgt : In jaar 1985 maakte ik voor het eerst kennis met het attractiepark met mijn ouders. Ik was niet weg te krijgen bij de Indische waterlelies en was doodsbang voor de grote aap in het Carnaval Festival

Via school gingen we ook standaard ieder jaar na de Efteling en toen begon ik ook echt zeer onder de indruk te zijn hoe het daar allemaal is. Een attractiepark wat mij raakte wat andere attractieparken niet bij mij deden.
Ik sprak en tekende er als kind heel veel over. We hadden in de klas dia’s en posters van de Efteling hangen. Ik keek als het kon er ook best veel naar, het maakte mij enorm nieuwsgierig. Vooral omdat het park zo fijn en als een veilige haven voelde waarbij je alles kon loslaten . Ik mocht de posters en dia’s later ook hebben van school .

Ik had van kleins af aan een grote wens wat vele hier vast wel hadden of hebben? Wat je later als beroep zou willen aannemen als je echte baan. Ik wilde zelf enorm graag in de Efteling gaan werken. Ik draaide bij m’n ouders in het bedrijf van toen veel Efteling muziek. Medewerkers vonden dat ook enorm leuk dat ik zo’n liefhebber was voor de Efteling.
Iemand van de werknemers had familie bij de Efteling werken en ze hoorde over m’n hobby ik kreeg soms iets leuks van ze waaronder: de lopende Pardoes en meer cadeau! Hier ben ik nog steeds heel erg blij mee en ga ik ook nooit weg doen.

Jaren gingen voorbij en die wens bleef aanwezig om daar te willen gaan werken. In jaar 1997 besloot ik bij het attractiepark te willen gaan solliciteren! Toentertijd was er nog geen e-mail en ging dat per brief! De sollicitatie werd verzorgd door uitzendbureau Randstad, Vogel rok was toen nog volop in aanbouw.
Je zag de achtbaan volledig zonder gebouw.
Tijdens de sollicitatie klapte ik tijdens het gesprek dicht! Omdat het nu echt een sollicitatie bij de enige echte Efteling was! En kreeg ik later telefonisch te horen dat ik het niet geworden was!

Heel jammer maar toch hield ik mij vast aan m’n droom! Ik had als nog een jaartje gewacht.
In het jaar 1998 wederom op sollicitatie en kreeg ik gesprek met 2 van de Efteling afdeling chefs m’n opa en me moeder waren erbij.
Ik kreeg ook de kans om eindelijk m’n Efteling passie te kunnen vertellen over dat ik al jaren in hun attractiepark kwam en dat ik een Efteling tuin had.
Uiteindelijk zeiden ze ook dat ze met iets bijzonders gingen komen!
Toentertijd was er Henny Huijsman met de surprise show. Waar ik het gesprek mee had de desbetreffende chefs zeiden mij tijdens de sollicitatie dat ze voor een keertje wel in de schoenen van Henny Huijsman wilde stappen en dat de droom bij de Efteling in werking werd gezet.
Ik was compleet sprakeloos! Er werd plotsklaps gebeld na een andere afdeling, ze wilde ons gratis het park in sturen!
Het was een hele happening! M’n opa was al heel lang niet meer in het park geweest en was zeer onder de indruk van het alles en vooral van Fata Morgana. Ik vertelde later op school en familie enz dat ik was aangenomen bij de Efteling hele toffe reacties gehoord. Ik was de enige die daar een baan had van m’n school.

Ik moest een dagje proef draaien dus een verlof dagje opnemen bij school.

Ik mocht in de milieudienst aan de slag dat was hoofdzakelijk het park schoonhouden maar was wel voor kortere duur.
Kwam bij het gezin terecht familie van een oud medewerker, bij mijn ouders in dienst. Ik had bij hun een kamer zo’n 10 min van de Efteling af. Het gezin was ook werkzaam bij de Efteling de moeder van dat gezin werkte bij het Efteling kleding magazijn voor personeel en z’n zoon als afdeling’s chef in West.

M’n ogen gingen open wat ik daar allemaal mocht zien en meemaken een tijd om nooit te vergeten. Ik had gewerkt op het Anton Pieckplein draaimolens en volk Laaf raampjes schoonvegen en Droomvlucht, Villa Volta en Efteling parkeerplaats mogen werken.

Ik heb het park nooit kunnen loslaten zoals jullie lezen. Of het nou kei oud is of splinternieuw qua attractie’s ,sprookjes ik omarmd het met alle liefde. Ik heb nu ook een facebook-groep sinds 6 jaar de (Wereld vol wonderen Efteling fanclub) waar wij  samen met m’n compagnon enorm trots op zijn. We komen er veel in de Efteling.Holle bolle Gijs was kalm bij vele collega’s maar bij mij zei hij gek genoeg altijd dankjewel. Ik kreeg ook spontane bezoekjes in het park van leerkrachten en klasgenoten en familie ze kwamen kijken hoe ik daar werkte zo tof was dat!

Nu tegenwoordig heb ik een jaar-abonnement op de Efteling en het Efteling virus heb ik nog steeds de Efteling blijft mij nog steeds verwonderen. Na jaren kwam ik weer beetje in contact met de leerkrachten en ze boden ook letterlijk als school hun excuses aan dat ze mij zo’n Efteling fan gemaakt hadden! Ik moest wel even lachen en vertelde ook dat ik er nog steeds kom met heel veel plezier.

Hallo ik ben Dennis en ben samen met john Lemmen in het bestuur als moderator van deze Wereld vol wonderen Efteling fanclub! Ik ben 37 jaar oud. Ik ben kinds af aan ben ik al gek op de Efteling het is echt een magische wereld waar ik even kan genieten van het alles in deze sprookjeswereld. Het mooiste aan het attractiepark is het sprookjesbos! De leukste attracties vind ik toch wel de vliegende Hollander,Symbolica en droomvlucht. De stoomtrein bezoek ik ook graag waar in je heerlijk door het park kunt genieten van al het moois wat het attractiepark te bieden heeft echt een betoverende wereld voor jong en oud.

Mocht je ons tegen komen in het attractiepark vraag gerust om ons visitekaartje! Zo mis je geen enkel betoverend moment.

Hello let me introduce myself to you,

I am John Lemmen

I've actually always been connected to the fairytale park.

It started from birth, an Anton Pieck birth announcement was sent. It already sounds like a fairy tale

But let me really start it started as follows: In year 1985 I was introduced to the amusement park for the first time with my parents. I couldn't get away from the Indian water lilies and was terrified of the big monkey at the Carnival Festival

Through school we also went by default every year after Efteling and then I really started to be very impressed with how it all is there. An amusement park that touched me what other amusement parks didn't do to me. I talked and drew a lot about it as a child. We had slides and posters of Efteling hanging in class. I also looked at it quite a lot if I could, it made me very curious. Especially because the park felt so nice and like a safe harbour where you could let go of everything. I was also allowed to have the posters and slides from school later.

I had a big wish from an all over there that many here must have or have? Which you would later want to take as a profession as your real job. I really wanted to work in Efteling myself. I played a lot of Efteling music with my parents in the company at the time. Employees also really liked that I was such a lover for Efteling. Someone from the employees had family working at Efteling and she heard about my hobby I sometimes got something nice from them including: the ongoing Pardoes and more as a gift! I am still very happy with this and I will never get rid of this.

Years passed and that wish remained to want to work there. In 1997 I decided to apply to the amusement park! At the time there was no e-mail and it was done by letter! The application was provided by employment agency Randstad, Vogel rok was still under construction at the time. You saw the roller coaster completely without a building. During the application I closed during the interview! Because now it was really an application to the one and only Efteling! And later I was told by phone that it wasn't me!

Very unfortunate, but I still stuck to my dream! I had waited another year. In the year 1998 again on application and I got a conversation with 2 of the Efteling department chefs my grandfather and my mother were there. I also had the opportunity to finally be able to tell my Efteling passion about coming to their amusement park for years and that I had an Efteling garden. In the end they also said they were going to come up with something special! At the time there was Henny Huijsman with the surprise show. What I had the conversation with, the relevant chefs told me during the application that she wanted to step into the shoes of Henny Huijsman for once and that the dream was put into effect at Efteling. I was completely speechless! Suddenly there was a call after another department, she wanted to send us into the park for free! It was quite a happening! My grandfather hadn't been to the park for a long time and was very impressed with the everything and especially Fata Morgana.

I later told at school and family etc that I had been hired by Efteling heard very cool reactions. I was the only one who had a job there from my school.

I had to run a day trial so take a leave day at school.

I was allowed to work in the environmental service, which was mainly keeping the park clean, but it was for a shorter duration. Ended up with the family family of an old employee, employed by my parents. I had a room with them about 10 minutes from Efteling. The family also worked at Efteling, the mother of that family worked at the Efteling clothing warehouse for staff and his son as department's chief in West.


My eyes opened what I was allowed to see there and experience a time to remember. I had worked on Anton Pieckplein merry-go-rounds and people Wipe Laaf windows clean and Dream Flight, Villa Volta and Efteling parking lot were allowed to work.

I have never been able to let go of the park as you read. Whether it's very old or brand new in terms of attractions, fairy tales I embrace it with all my love. I now also have a facebook- group for 6 years the (World of wonders Efteling fan club)

Which we are very proud of together with my partner. We get there a lot in Efteling. Holle bolle Gijs was calm with many colleagues, but strangely enough he always said thank you to me. I also got spontaneous visits in the park from teachers and classmates and family they came to see how I worked there so cool that was!


Now nowadays I have an annual subscription to the Efteling and the Efteling virus I still have the Efteling still amaze me. After years I came into contact with the teachers again and they literally apologised as a school that they had made me such an Efteling fan! I had to laugh for a while and also told me that I still get there with a lot of fun.

Hello I am Dennis and am on the board together with john Lemmen as moderator of this World of wonders Efteling fan club! I am 37 years old. I'm a child off I already love Efteling it's really a magical world where I can enjoy everything in this fairytale world.

The most beautiful thing about the amusement park is the fairytale forest! I think the best attractions are the flying Dutchman, Symbolica and dream flight. I also like to visit the steam train where you can enjoy all the beauty that the amusement park has to offer through the park, a really enchanting world for young and old.

Voorbeeld HTML