Efteling muziek koningszaal Symbolica met eigen mix. Bron Efteling bv en eigen beheer, stem opname Dennis Sorgdrager

🤞🏻Wereld vol wonderen Efteling Fanclub (facebook-GROEP & De verwondering chat groep)☝🏻etiquette 

Huisregels etiquette :

————————————
Ongewenst schelden,vloeken enz. wordt niet getolereerd.

We respecteren en accepteren elkaar!

Het is niet toegestaan ☝🏻🚫 om berichten uit onze sprookjesachtige Facebook-groep te kopiëren!
Tenzij hier toestemming voor gevraagd is bij de beheerder of Moderator

Het is niet toegestaan 🚫 ☝🏻 om berichten in onze Facebook-groep te posten die niets tot de wereld van de Efteling van doen hebben! Deze worden per direct verwijderd door het beheer van de wereld vol wonderen Efteling fanclub

Let op ⛔️ Er mogen geen telefoonnummers van whatsapp -groepen en andere Efteling facebook-groepen & pagina's worden gedeeld! Voor het werven van leden. Tenzij hier toestemming voor gevraagd is bij het beheer

Onze eigen sprookjesachtige film en vlog afleveringen producties van Wereld vol Wonderen Efteling fanclub backstage (mogen gedeeld worden)

Er worden geen Efteling souvenirs & Efteling toegangs tickets gevraagd, te koop of te ruil aangeboden.

Sprookjesachtige momenten kunnen worden gedeeld omtrent de Efteling. Het moet wel gerelateerd over de Efteling gaan waaronder: Nieuwsberichten, Flora & fauna/nieuw-bouwprojecten, Onderhouds werkzaamheden (Arbeid is nodig om d'oude pracht te behouden voor het nageslacht), verzamel collector items of iets uit je verzameling, foto dagje-uit of Efteling verblijf reportages en filmpjes kunnen geplaatst worden!

Omdat we gezien hebben dat er regelmatig dezelfde berichten gepost worden in de groep en toch alles goed willen laten verlopen wordt nauwkeurig in de gaten gehouden wat er in de groep geplaatst wordt.

De wereld vol wonderen Efteling fanclub & Wereld vol Wonderen Efteling fanclub backstage:(zijn berichten verhaallijnen met onze afbeeldingen/ filmpjes van onze intro’s & afleveringen) zijn Auteursrechtelijk & Copyright beschermd!

Mocht er een discussie ontstaan die niet gewenst is, word je uit de groep verwijderd.

Delen met vrienden, familie,kennisen, buren of collega’s mag altijd dat zien wij enorm graag !!

Iedereen is van harte welkom.

Een betoverende groet van :John Lemmen en Dennis Sorgdrager.

🤞🏻World of wonders Efteling Fanclub facebook-GROUP & The verwondering chat group etiquette

House rules etiquette:

Unwanted swearing, swearing, etc. is not tolerated.

We respect and accept each other!

It is not allowed ☝🏻🚫 to copy posts from our fairytale Facebook group!

Unless permission has been requested from the administrator or Moderator

It is not allowed 🚫 ☝🏻 to post posts in our Facebook group that have nothing to do with the world of the Efteling! These are immediately removed by the management of the world of wonders Efteling fan club

Please note ⛔️ No phone numbers of whatsapp groups and other Efteling facebook groups & pages may be shared! For recruiting members. Unless permission has been requested for this in the management

Our own fairytale movie and vlog episodes productions of World of Wonders Efteling fan club backstage (may be shared)

No Efteling souvenirs & Efteling entrance tickets are requested, offered for sale or exchange.

Fairytale moments can be shared about the Efteling. It must be related to the Efteling including: News reports, Flora & fauna/new-construction projects, Maintenance work (Work is needed to preserve the old splendour for posterity), collect collector items or something from your collection, photo day-out or Efteling stay and video reports can be posted!

Because we have seen that the same messages are regularly posted in the group and still want everything to go smoothly, we carefully monitor what is posted in the group.

The world of wonders Efteling fan club & World of Wonders Efteling fan club backstage: (his messages storylines with our images/videos of our intros & episodes) are Copyright & Copyright protected!

If a discussion arises that is not desired, you will be removed from the group.

Sharing with friends, family, acquaintantes, neighbours or colleagues is always allowed to see that we really like !!

Everyone is very welcome.

An enchanting greeting from :John Lemmen and Dennis Sorgdrager.

It is not allowed 🚫 ☝🏻 to post posts in our Facebook group that have nothing to do with the world of the Efteling! These are immediately removed by the management of the world of wonders Efteling fan club

Our own fairytale film and vlog episodes productions of World of Wonders Efteling fan club backstage (can be shared)

No Efteling souvenirs & Efteling entrance tickets are requested, offered for sale or exchanged.

Fairytale moments can be shared about the Efteling. It must be related to the Efteling including: News reports, New-building projects, Flora&fauna/Maintenance work (Labour is necessary to preserve the old splendour for posterity), collect collector's items or something from your collection, photo day-out or Efteling stay reports and videos can be posted!

Because we have seen that the same messages are regularly posted in the group and still want everything to go well, we keep a close eye on what is placed in the group.

Please note ⛔️ No phone numbers of whatsapp groups and other Efteling facebook groups & pages may be shared! For recruiting members. Provided that authorisation has been requested from the administration

World of wonders Efteling fan club & World of Wonders Efteling fan club backstage: (messages with our images or videos of our episodes) are Copyright & Copyright protected!

If a discussion arises that is not desired, you will be removed from the group.

Sharing with friends, family, acquaintances or colleagues is always allowed to see that we love !!

Once again everyone is welcome.

So let yourself be amazed by this fairytale World of Wonders! Which you alone can discover? Where every fairy tale story begins👌🏻✨

And an enchanting greeting from administrator :John Lemmen and Moderator Dennis Sorgdrager.

Voorbeeld HTML